سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهمن نامور مطلق – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

دربرخی از آثار هنری نسبت میان ادیان از عرصه گفتگو فراتر رفته و تاحد آمیختگی پیش می رود یکی از بهترین نمونه های این آمیختگی همانا معماری کلیسای وانگ دراصفهان است هنرهای اسلامی و مسیحی چنان دراین اثر بایکدیگر پیوندخورده اند که می توان گفت یک اثراثر تازه و بینامتنی پدیدآمدها ست اثریادشده را میتوان به عنوان الگویی برای مطالعه بسیاری دیگر از اثار همانندمورد توجه قرارداد برای چنین مطالعه ای می توان از روش بینامتنیت آمیخته Hybride) بهره برد دراین نوشتار کوشش می شود تا نشان داده شود چگونه برخی متنها محل تلاقی و پیوند عمیق دو متن از دو خاستگاه فرهنگی گوناگون می شود بررسی تعامل و ارتباط میان هنراسلامی و مسیحی درکلیسای وانگ موضوعی تازه نیست اما بررسی این موضوع با روش بینامتنیت آمیخته از تازگیهای این نوشتار محسوب می شود که میتواند موجب دستاوردهای تازه ای دراین خصوص گردد