سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا اسدالهی – دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه ته

چکیده:

اکوتوریسم بیان علاقه مندی انسان به مظاهر طبیعی ذاتی آن است که در سالهای اخیر با صنعتی شدن جوامع و نیازمندی به گذراندن اوقات فراغت برای کاهش فشارهای روانی،با استقبال چشمگیری روبرو شده است.به روشنی آموزش اکولوژیک یکی از ضرورت های اصلی اکوتوریسم محسوب می شوند.اگر چه،در نتیجه عدم وجود آگاهی زیست محیطی و دانش اکولوژیک در میان ذینغعان صنعت گردشگری،اخیرا تعداد زیادی از مباحث توسعه غیر پایدار در اکوتوریسم مشاهده می شود.آموزش پیشرفته اکوتوریسم مشاهده می شود.آموزش پیشرفته اکوتوریسم عبارت است از ترویج و عمومی سازی یک دانش اکوتوریسم جامعه پذیر و همگانی به شکل های مختلف به منظور بسط مفهوم توسعه پایدار در میان ذینفعان صنعت گردشگری،تقویت آگاهی و دانش پایه ذینفعان از اکوتوریسم و بهبود ظرفیت ها و مهارت های حفاظت زیست محیطی ذینفعان.در این مطالعه لزوم آموزش پیشرفته اکوتوریسم و وجوه اساسی آن به تفضیل مورد بحث قرار گرفته است.