سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

چکیده:

بی شک ارزشمند ترین سرمایه ها نیروی انسانی است که نیاز مبرم به بارور شدن دارد و به حد اکثر رساندن کارایی و اثر بخشی نیروی انسانی ارزش این سرمایه را دو چندان می کند . یکی از بدیهی ترین راه های توانمند سازی منابع انسانی ،آموزشو ارایه دوره های متناسب با نیاز واحد سازمانی و توان آن است . بدیهی است که این روش هنگامی که با بحث کارآفرینی و تولید نیروهای متخصصدر این زمینه همراه شود اهمیت آن را دو چندان می سازد . این تحقیق با هدف نشان دادن اهمیت و ارزشآموزشو از آن مهمتر پژوهشو نقشان در کارآفرینی و پرورشنیروی انسانی متخصصصورت گرفته است . در این تحقیق با استفاده از نتیجه پژوهشگران متخصصبه بحث آموزشو انواع آن ، اثربخشی آموزشی ،دلایل عدم رغبت به پژوهشو تحقیق ،رابطه پژوهشمحوری و کارآفرینی ،ویژگیهای کار آفرینی و رابطه آن با پژوهشو در پایان ارایه راهکارهایی چندمبنی بر تسری نقشآموزشپژوهشمحور در کارآفرینی پرداخته است .