سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین سمینار سالیانه آموزشی – تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا ترقی – عضو هیأت علمی دانشگاه
اشرف گل محمدزاده – فوق لیسانس معماری

چکیده:

به نظر ما روح حاکم بر مسئله آموزش و استمرار آن و نقش توسعه کیفی منابع انسانی در ارتقاء کیفیت و توانمندی شرکت ها و سازمانها بر پنج اصل زیر استوار است: -۱ اعتقاد راسخ به موضوع آموزش و استمرار آن -۲ رابطه آموزش و کیفیت هدفمند و ثمربخش -۳ رابطه آموزش و کیفیت با بقاء و ماندگاری شرکتها و سازمانها -۴ توجه و بکار بستن تجربه های مفید و آموزنده -۵ اعتقاد به اجرای آموزش های کوتاه و بلند مدت برای صعود به قله رفیع موفقیت، راهی پرپیچ و خم و به درازای چند سال در پیش روست؛ آموزش چراغی است برای » به گفته یکی از بزرگان « پیدا نمودن مناس بترین مسیر در کوتاهترین زمان در این مقاله بطور خلاصه بحث پیرامون مطالبی است که در اجرای اهداف کمی و کیفی سیستمهای مدیریت کیفیت در شرکتهای مجری طرح موثر است. شرکتهایی که از ارکان تأثیرگذار بر سرنوشت ظرفی تسازی و توانمندسازی صنعت ساخت و ساز در جامعه امروز محسوب می گردند. نقشی که این شرکتها م یتوانند در اشاعه دیدگاههای صنعت احداث بصورتی فرایندگرا، با سیستمی پروژه محور در مدیریت و رهبری آن ایفا کنند. بعلاوه بیان رابطه آموزش و کیفیت در اعتلا و انسجام اهداف شرکتها، نقش مدیریت ارشد و مدیریت برنامه ریزی منابع مالی و انسانی، شناسایی فرایندها و اهداف کوتاه و بلند مدت و اشار های به تجربه های مفید گذشته نیز از دیگر موارد مطروحه در مقاله محسوب م یگردند. جهان امروز جهان بسیار بسیار گسترده و تحسین برانگیز ف نآوریهای نوین است. در نظر گرفتن تأثیر متقابل آموزش پویا بر ارتقاء کیفیت و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شرکتها و سازمانها امریست بسیار الزامی و بدیهی که از ارکان ظهور سیستمهای مدرن رشد کیفیت در مدیریت ها و راهبری سازمانها و شرکت ها تلقی م یگردد. هرگونه غفلت و کوتاهی از این موارد مستلزم پرداخت تاوانهای سنگینی در آینده خواهد شد