مقاله آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد و تاثیر آن بر آگاهی، نگرش و توانایی استفاده دانشجویان بالینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد و تاثیر آن بر آگاهی، نگرش و توانایی استفاده دانشجویان بالینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش پزشکی
مقاله پزشکی مبتنی بر شواهد
مقاله آموزش بالینی
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: زحمت کش ثریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: در سال های اخیر، پزشکان جهت ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت مراقبت های بالینی ارائه شده جهت بیماران، تجربه بالینی خود را با شواهد پژوهشی حاصل از موارد بالینی مشابه ترکیب و در قالب پزشکی مبتنی بر شواهد ارائه نموده اند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اجرای دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دوره های بالینی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از پزشکی مبتنی بر شواهد بود.
روش بررسی: در یک مطالعه نیمه تجربی، دانشجویان پزشکی سه دوره مقطع کارآموزی پزشکی اجتماعی شرکت داده شدند (جمعا ۲۴ نفر). در این دوره، دانشجویان ۵ مرحله استاندارد اجرای پزشکی مبتنی بر شواهد شامل پرسش، جستجو، ارزیابی نقادانه شواهد و به کارگیری و ارزشیابی شواهد را به ترتیب در یک کارگاه دو روزه آموزش دیده و سپس با راهنمایی استاد به اجرا درآوردند. در ادامه سطح آگاهی، نگرش و توانایی دانشجویان در رابطه با پزشکی مبتنی بر شواهد همراه با سطح رضایتمندی آنان از دوره با استفاده از پرسشنامه پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج مطالعه بیانگر افزایش سطح آشنایی دانشجویان با اصطلاحات کاربردی در پزشکی مبتنی بر شواهد بود (P<0.0001). همچنین در این مطالعه افزایش قابل ملاحظه آماری در سطح نگرش دانشجویان و نیز توانایی آنان در اجرا و کاربرد پزشکی مبتنی بر شواهد مشاهده شد. میزان رضایت مندی دانشجویان بعد از اجرای کارگاه از محتوا و نحوه اجرای کارگاه نیز به ترتیب در ۹۱٫۷% و ۸۷٫۵% موارد خوب ارزیابی شد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد نیاز به آموزش دانشجویان پزشکی در مقطع بالینی در خصوص مفاهیم و واژه های اپیدمیولوژی رایج در بحث پزشکی مبتنی بر شواهد به منظور افزایش توانایی آنان در تحلیل نقادانه مقالات مورد مطالعه آنان با هدف افزایش توانایی آنان در اتخاذ تصمیمات بالینی مناسب و صحیح به خصوص به صورت عملی و به شکل آموزش کارگاهی و عملی وجود دارد.