سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین معماریان – استاد مهندسی زمین دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دانشجویاندرزمان فارغ التحصیلی چه دانشها و مهارتها و نگرشهایی را باید بدانند چگونه م یتوانیم مطمئن شویم که دانشجویان به این توانایی ها دست یافته اند؟ اینها سوالات اساسی در آموزش مهندسی در طی دو دهه گذشته بودها ست کوشش هایی که برای پاسخ به این سوال ها صورت گرفته منجر به تغییرات شگرفی در آموزش مهندسیو ارزشیابی دستاوردهای آن شدها ست درطی این مدت دانشگاه ها و نهادهای مختلف به ویژه در کشورهای غربی روشهای نوین آموزش و یادگیری را به خدمت گرفته اند و نهادهای ملی و بین المللی متعددی نیز جهت ارزشیابی برنامه های آموزشی ایجاد شده است همه این کوشش ها برای تربیت افرادی با توانایی های حرفه ای مناسب برای کار مهندسی در دنیای جدید بوده است توانایی حرفه ای را می توان ارتباط پیچیده بین سه مقوله دانش مهارت و نگرش به حساب آورد به این منظور یک دوره آموزش مهندسی باید بتواند دانش آموختگانی تربیت کند که ضمن داشتن دانش کافی از مبانی علوم و مهندسی دارای مهارت و توانایی در ارتباطات کارگروهی و خود آموزی بوده و نگرش درستی به محتوی اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی مهندسی داشته باشند.