سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرسعید دشتی – شرکت برق منطقه ای تهران
سهیلا صالحی ابیانه – شرکت برق منطقه ای تهران
فرشته صادقی – شرکت برق منطقه ای تهران
محمداسماعیل افاضلی – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

مدیران همواره نقش مهم و حی اتی در سازمانها ایفا م ی کنند. اثر مدیران برجسته در کسب درآمد، سود و موفقی ت سازمانی،امروزه بخوبی در بس یاری از سازمانها ی موفق ، بارز و آشکار است. از سوی دیگر پاسخ سریع به تهدیدهاو فرصتهای عصر حاضر، مدیر را بعنوان منبعی حی اتی در حل مسائل در سازمانها مطرح ساخته که بر این اساس نیاز سازمانها به مدیران شایسته بیش از پیش آشکار شده است.پس سرمایه گذاری در امر آموزش و توسعه مدیران امر ی ضروری است. یکی از رویکردها ی نو ینی که در زمینه آموزش مدیران مطرح شده است، کاربرد شایستگی ها برایطراحی برنامههای توسعه مدیریت است.مدیریت بر مبنا ی شایستگی دردهه های اخیر به محور توانایی سازمان ها برای جذب ،حفظ، پرورش وارتقاء منابع انسا نی تبد یل شده است. از این رو در مقاله حاضربه ارائه مفاهیم شایستگ ی، مدل شایستگی، آموزش مد یران برمبنا ی آن و بطور کلی کلیه اقداماتی که درشرکت برق منطقه ای تهران دراین زمینه انجام شده است ؛ پرداخته می شود.