سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش گوازی – کارشناس ارشد مطالعات تطبیقی و بین الملل دانشگاه کردستان
رضا قهرمانی – عضو هیئت علمی و مدیر فناوری مجتمع تحقیقاتی فناوری اطلاعات سانان

چکیده:

مقاله حاضر حاصل مطالعه ای است که هدفش بررسی ساختارها و مدل هایسازمانی در حال شکل گیری آموزش عالی در جوامع و اقتصادهای مبتنی بر دانش و دانایی است. از نظر روش شناسی این پژوهش به شیوه ی توصیفی تحلیلی و اسنادی بر پاینه روش تطبیقی و مطالعات موضوعی انجام گرفته است. براینمبنا، مدلهای سازمانی نوظهور و زمینه های شکل گیری آنها در پیشینه ی بازار جهانی دانش مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که با عنایت به بررسی پیشینه نظری و پژوهشی، می توان اظهار داشت که هندسه های مشخصی از قدرت که به عنوان تولید دانش دانشگاهها به طور روز افزونی جهانی می شوند در حال شکل گیری اند. در این میان تغییرهایی در سازماندهی و تجارب آموزش عالی گرایش دارند که از شرق به غرب انتقال پیدا کنند. بنابراین، جغرافیاهی مشخصی از دانش شکل گرفته اند که از میان هندسه های قدرت می گذرند و در حل افزایش سوال های در خصوص شناسایی، تولید، کنترل و استفاده از دانش تولید شده ی دانشگاهی در مناطق مختلف دنیا هستند.