سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زینب موذن – دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشت ههای آموزش و ترویج کشاورزی
مهدیه السادات میرترابی –
سیدسعادت موسوی – عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و توسع هی کشاورزی دانشگاه تهران.

چکیده:

بررسی های به عمل آمده مبین آن است که بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشورمان، در حدود ۲۳میلیون نفر، در مناطق روستایی و عشایری زندگی می کنند و در حدود ۴ میلیون نفر آنان بهره بردار بخش کشاورزی می باشند. واقعیت اشاره شده نشان دهند ه ی اهمیت جامعه روستایی در حیات اقتصادی – اجتماعی کشورمان است و ضرورت توجه به آن را مشخص م ی کند . از میان مسائل و محدودیت های بسیاری که بر روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته کشور سایه انداخته، فقر علمی و سطح نازل دانش، آگاهی و مهارت های فن ی و حرفه ای از مهمترین و اصل ی ترین عوامل می باشد . با توجه به کمبود امکانات در برخی از روستاهای دور افتاده و با توجه به مسافت بسیار دور آنها از مراکز آموزشی و کمبود وسایل حمل و نقل مناسب برای رسیدن به مراکز آموزشی م وجود در شهرها و با توجه به سطح پایین زندگی مردم روستایی و نیاز مبرم آنها به آموزش در زمینه های مختلف و با توجه به اینکه مراکز آموزشی سازمان آموزش فنی و حرف ه ای کشور عموماً در مناطق شهری مستقر م ی باشند و روستاییان نیز نظیر ساکنین شهرها نیازمند آموزش های مهارتی در زمینه های خدمات، کشاورزی و صنایع ذی ربط می باشند، لذا ارائه خدمات آموزشی – مهارتی در این مناطق به عنوان یک اولویت در رأس فعالیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گرفته است . بنابراین، این سازمان پس از بررسی های درون و برون سازمانی در سال ۸۵ تصمیم به برنام ه ریزی و اجرای آموزش های سیار ج هت جوامع روستایی و کمتر توسعه یافت ه تحت عنوانطرح هجرت نمود. این مقاله با بررسی پیش نگاشته های قبلی و تحلیل آنها به بیان اهمیت این موضوع در ترویج و آموزش کشاورزی پرداخته است