سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مریم روستایی –
حشمت اله سعدی –

چکیده:

نظام بهره برداری کشاورزی به عنوان یکی از بخش های اصلی فعالیت کشاورزی محسوب میشود، زیرا در عین حال که واقعیتی اقتصادی اس ت، واقعیتی اجتماعی نیز می باشد و غالبا چهارچوب زندگی یک خانواده روستایی را تشکیل می – دهد. در حال حاضر نظام های بهره برداری را به شیوهای مختلف تقسیم بندی می نمایند . آنچه مسلم است نظام بهره برداری دهقانی یکی از نظام های غالب در کشاورزی ایران است که همواره با مشکلات و چالش های متعددی روبرو بوده است . در مطالعه حاضر که به شیوء کتابخانه ای تهیه شده است، با بهره گیری از رویکردها و نظریه هاى مطرح در این زمینه و نتایج پژوهش های انجام شده ، نقش و جایگاه آموزش در مدیریت نظام بهره برداری خرده دهقانی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج مطالعه نشان می دهد، برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زراعی نظام های بهره برداری، در حال حاضر سه راهکار یکپارچه سازی اراضی، توانمند سازی روستائیان با ابزار آموزش و توسعه مشاغل غیر کشاورزی در مقایسه با سایر راهکارهای اهمیت بیشتری دارند . همچنین نتایج نشان داد برای اثربخش بودن آموزش، ضرورتا آموزش ها باید در سه حیطه دانشی، بینشی و مهارتی صورت پذیرد . علاوه بر این فرایند اموزش باید از الگوهای علمی و بر اساس نیازسنجی اجراء گردد. در پایان مقاله با توجه به یافته های تحقیق توصیه هایی ارائه شده است.