سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی – استادیار دانشگاه الزهرا
رضا داغانی – دانشجوی دکتری حسابداری

چکیده:

باتوجه به فساد و تقلبهای مالی اخیر و نقش بازیگران عمده آن داین مقاله به تقلبهای رایج درسطح بین المللی و زمینه های وقوع آن ها درصورت های مالی و راه کارهای مقابله و ممانعت از آن پرداخته شود به همینمنظور مفاهیم تقلبها و تخلفهای مالی مرورشد و با بررسی ابعاد موضوع تقلب مدل مفهومی برای پیشگیری و مقابله با تقلب ارایه میگردد دراین مدل سعی شده است اموزش حسابداران حسابرسان و کارشناسان درزمینه تقلب مالی مورد توجه قرارگیرد زیرا اموزش کارکنان درسطح موسسه حسابرسی افزون برانکه برکشف تخلف عمده به موسسه کمک می کند زمینه افزایش کیفیت کار موسسه حسابرسی را فراهم می سازد.