سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین کوزه گر – کارشناسی ارشد مدیریتدولتی- مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
بهناز امیری – کارشناسی ارشد مدیریتدولتی- مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
عبدالرضا غنوی – کارشناسی حسابداری دانشگاه پیام نور واحد چالوس

چکیده:

امروزه حسابداری نقش بسیار مهمی در کمک به توسعه اقتصادی داشته که این نقش در کشورهای درحال توسعه مشهودتر است. چگونگی شکلگیری و توسعه رشته حسابداری در قرن بیستم بیشتر تابع رشد وافزایش واحدهای تجاری، مقررات بازرگانی و قوانین دولتی و مالیاتی بوده است. لذا پیشرفتهای علمی و فنی در این زمینه از یک طرف و رشد شتابان اقتصادی از طرف دیگر این نیاز را به وجود آورده است که حسابداران درزمینههای تخصصی مربوط، مهارتهای لازم را بدست آوردند. پردازش اینگونه تخصصها و تربیت نیروی انسانی متخصص نیاز به ساختار آموزشی مؤثر و کارا دارد که متناسب با شرایط محیطی نیز باشد. با توجه به تحولاتاقتصادی کشور چنین به نظر میرسد که نظام آموزشی حسابداری از نارسائیهای بنیادی برخودار بوده و در نتیجه امکان پرورش استعدادها و وجود آوردن تخصصهای لازمه را ندارد. شناسایی عوامل و موانع رشد آموزش حسابداری اولین شرط لازم جهت رفع اینگونه موانع میباشد. در مقاله حاضر به منظور بررسی تنگناها و تهدیدهای آموزش حسابداری در ایران، ابتدا تعاریفی ازحسابداری ارائه خواهد شد و سپس جایگاه آموزش حسابداری در ایران و تنگناهای آن مطرح خواهد شد و در نهایت راهکارهای رفع این مشکلات و جمع بندی مباحث ارائه میگردد.