سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش پژوهشهای ادبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد اورنگ – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، دانش
سامان رحمان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
فریدون علی رمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، دانشگاه ش

چکیده:

تاریخ ادبیات، موضوعی میان رشته ای است که به تاریخ و سرگذشت ادبیات بویژه ادبیات مکتوب در طول دوره های تاریخی و تغییرات و دگرگونی های سبک ها و فنون ادبی در نقاط مختلف جهان به زبان های مختلف در طول تاریخ می پردازد. از طرفی در سال های اخیر نظریه پردازی و تحقیق درباره ی تکالیف به عنوان مبنائی برای طراحی برنامه ی درسی مورد توجه قرار گرفته است. رویکرد تکلیف محور Task-based Approach، رویکردی از روش ارتباطی است که بر فصل مشترک بین اهداف آموزشی و فعالیت های واقعی تاکید می کند. منظور از تکالیف، فعالیت هائی است که با هدفی غیر از یادگیری زبان طراحی می شوند اما باعث توانائی های زبانی می شوند. در این مقاله برآنیم تا تاریخ ادبیات را بر اساس برنامه ی درسی تکلیف محور Task-based Syllabus Design در سطح پیشرفته به فارسی آموزان خارجی آموزش دهیم. به دگر بیان، می توان گفت که این آموزش در واقع نوعی آموزش زبان فارسی برای مقاصد خاص Persian for Specific Purposes (PSP)است. برای نیل بدین مقصود، بر اساس رویکرد نامبرده درسی را به عنوان نمونه برای تدریس تاریخ ادبیات فارسی به غیر فارسی زبانان در سطح مبتدی بر مبنای کارکرد تکلیف طرح ریزی کرده ایم و تلاش نموده ایم تا نکات مرتبط با تاریخ ادبیات و زیر مقولات مرتبط را در تمامی مهارت های زبانشناختی (شامل مهارت خواندن، نوشتاری، گفتاری و شنیداری) مد نظر قرار دهیم.