مقاله آموزش به سبک چندرسانه ای و تاثیر آن بر یادگیری و یادداری ساختار دستوری زبان انگلیسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: آموزش به سبک چندرسانه ای و تاثیر آن بر یادگیری و یادداری ساختار دستوری زبان انگلیسی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چند رسانه ای
مقاله زبان انگلیسی
مقاله یادداری
مقاله یادگیری
مقاله ساختار دستوری
مقاله گرامر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چندرسانه ای های آموزشی باعث تحول در روش های سنتی آموزش شده اند. اما تاثیرگذاری آن ها نیازمند دقت در طراحی آن ها بر اساس اهداف درس و توانایی های کاربران آن ها می باشد. در پژوهش حاضر، تاثیر چندرسانه ای آموزشی بر یادگیری و یادداری ساختار دستوری (گرامر) زبان انگلیسی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، نرم افزاری محقق ساخته برای آموزش گرامر طراحی شد و در گروه آزمایش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با کلاس های متداول مقایسه شد. جامعه آماری، دانش آموزان دختر پایه اول مقطع راهنمایی شهر تهران بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، ابتدا منطقه ۸ به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس در یک مدرسه نمونه، دو گروه دانش آموز پایه اول راهنمایی، یک گروه به عنوان گروه آزمایش و یک گروه نیز به عنوان گروه گواه هر کدام مشتمل بر ۵۵ دانش آموز انتخاب شدند. این پژوهش به روش شبه تجربی بوده و برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. گروه گواه آموزش سنتی زبان را در کلاس درس گذراند و هم زمان، گروه آزمایش سه جلسه آموزش گرامر در سایت رایانه مدرسه با استفاده از نرم افزار محقق ساخته تجربه کرد. نتایج پژوهش نشان دهنده افزایش یادگیری و یادداری ساختار دستوری در سطح ۰٫۰۵ در گروه استفاده کننده از چندرسانه ای آموزشی در مقایسه با گروه کنترل بود که این یافته ها در نهایت تاثیر چندرسانه ای را بر یادگیری و یادداری گرامر زبان انگلیسی را تایید می کند.