سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش پژوهشهای ادبی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهین ناز میردهقان – استادیار زبان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
فرانک کیانفر – کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

اصطلاحات، با ساختار هایی مجازی ، در عمق فرهنگ هر زبان جای دارند، و تحت اللفظینبودن محض بیان معنا در آنان به دشواری فهم و یادگیری می انجامد. هدف کلی این پژوهش ارائه ی راهبرد های آموزشی بر آموزش و یادگیری اصطلاحات است، و بر این اساس ده درس (در ۲ حوزه کلیعواطف انسانیورفتارهای انسانی ) در زمینه ی آموزش اصطلاحات در زبان فارسی بر پایه ی روش ارتباطی تدوین و تناسب آنان با مبانی نظری تحقیق، با پرسشنامه، مورد ارزیابی تکوینی قرار گرفته است. حوزه ی نخست، عواطف انسانی، پنج درس با موضوعات :شادی ،غم و ناراحتی ،عصبانیت ،علاقه ، وترس و نگرانی ، و حوزه ی دوم، یعنی رفتارهای انسانی، پنج درس با موضوعات:بی احتیاطی و شکست ،موفقیت و شهرت ،تلاش و موقعیت اجتماعی ،توجه و آگاهی ،مشکلات و برخورد با آنهارا شامل می گردد. شرایط انتخاب اصطلاحات جهت تدوین دروس شامل گزینش: ۱) اصطلاحاتی که زبان آموزان با حداقل دشواری قادر به آموختن آنان هستند؛ ۲) پربسامد ترین اصطلاحات در زبان هدف ۳) اصطلاحاتی که از لحاظ پیچیدگی در کلمات و گرامر متناسب با سطح زبان آموزی باشند ۴) اصطلاحات با معانی مصور و مجازی واضح. متغیر های موثر بر درک و یادگیری اصطلاحات، بر مبنای کوپر (۱۹۹۸)، شامل: ویژگی های زبانی اصطلاحات، میزان حمایت بافتی، گروه بندی اصطلاحات بر اساس دسته های مضمونی و نقش مداخله ی زبان مادری در یادگیری اصطلاحات است. توالی برنامه آموزشی در تمامی دروس مشتمل است بر: ۱) بحث و توضیح در مورد اصطلاحات؛ ۲) تقسیم بندی اصطلاحات؛ ۳) نقاشی اصطلاحات؛ ۴) افزودن اصطلاحات به داستان؛ ۵) اجرای اصطلاحات؛ و ۶) تمرین های بازگویی. تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی تکوینی دروس تهیه شده گویای آن است که مقدارt به دست آمده در سؤالات پژوهش در سطح ۰۵/۰= α و در درجه ی آزادی ۳۹ df: معنادار است، و میزان تناسب دروس با رویکرد ارتباطی، موضوع اصلی، معیارهای انتخاب اصطلاحات، فعالیت‌های موثر بر آموزش اصطلاحات و با تکالیف و تمرین های آموزش اصطلاحات بیشتر از سطح متوسط می باشد.