سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن فرمهینی فراهانی – عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران
رضا رأفتی – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

آموزش عالی در توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم مطرح شده در عصر حاضر نقش بسیارمهمی را ایفا می نماید .آموزش عالی از طریق انتقال دانش کاربردی در زمینه اشتغال ،ایجاد مهارتهاوتوانایی های مورد نیاز درزمینه کارآفرینی واشتغال ،بسترسازی فرهنگی وتوسعه وحمایت پژوهشی ازکارافرینی ،مفاهیم کارآفرینی را وارد دانشگاه نموده ودانش،نگرش ومهارت دانشجویان را به سوی کارآفرینی وکارآفرین شدن سوق می دهد تحقیقات انجام شده، تاکید می کنند که فرآیند ها وبرنامه های آموزشی خاصی می تواند با تغییر بینش ونگرش افراد وتجهیز آنها به دانش ومهارت های خاص،راهی راکه افراد در گذشته احتمالا با سعی وخطا وگذشت زمان طولانی به آن می رسند بسیارکوتاه نموده وبه سرعت یک کارآفرین بالقوه را به کارآفرینی بالفعل تبدیل کند .براین اساس کشور های زیادی برلزوم تربیت کارآفرینان از طریق القای مولفه کارآفرینی در سیستم آموزشی به خصوص در سطوح عالی تاکید دارند. روش انجام پژوهش تحلیل اسنادی بوده به منظور گردآوری داده های لازم جهت پاسخگویی به سوال های پژوهش اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآوری داده ها جمع آوری و با شیوه کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین در این مقاله سعی شده است به معرفی برنامه های موجود در زمینه آموزش کارآفرینی ،بیان نقش آموزش عالی در توسعه کارآفرینی وشیوه های تدریس مبتنی بر کارآفرینی پرداخته شود .