سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس زاهدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند
محسن آیتی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

امروزه دانش به عنوان قدرت و منبعی ارزشمند در سازمانهای آموزشی تلقی می شود و از با اهمیتترین سرمایه های یک سازمان آموزشی، کارکنان دانشگرا، دانشورز، خلاق و مبتکر آن هستند که با خلق فرایندهای سازمانی نوین، فن- آوریهای جدید، سازمانها را به مزیت رقابتی پایدار رهنمون مینمایند. لذا برای حرکت سازمانهای آموزشی به سوی مزیت رقابتی پایدار و دستیابی به اندوختههای دانشی، آموزش و کارآمد کردن کارکنان در راستای ایجاد دانش و مدیریت آن امری ضروری به حساب میآید. اما آنچه در بهسازی منابع انسانی اهمیت دارد، این است که بهسازی منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی و یادگیری محض حاصل نمی شود، بلکه باید در کنار توسعهی آموزش کارکنان، به ابزارها و سیستمهای مدیریتی نوین، تکنیکها و اصول نو نیزتوجه داشت، تا بدینوسیله دانش ایجاد شده در کارکنان را مدیریت نمود. یکی از این سیستمها، در سازمانهای آموزشی دانشمحور، سیستم مدیریت دانش می باشد، که به عنوان رویکردی نظاممند در شناسایی، ایجاد و ارزشگذاری دانش سازمان، سطح بندی و به اشتراک گذاشتن این دارایی و استفاده از دانش و آموختههای آن مطرح میشود. براین مبنا سازمانهای آموزشی با استقرار سیستم مدیریت دانش، می-توانند نقش مهمی در آموزش و بهسازی منابع انسانی در راستای کشف و خلق دانش، مشارکت دانش، سازماندهی دانش، کاربرد دانش و ارزیابی عملکرد دانش ایفا نمایند. با هدف به تصویر کشیدن ضرورت استقرار سیستم مدیریت دانش به منظور آموزش و ارتقای سطح دانش کارکنان، این مقاله در صدد است، نگاهی اجمالی به مدیریت دانش داشته باشد، سپس به تبیین نقش آموزش منابع انسانی به عنوان یک فرصت در راستای دستیابی به دانش و مدیریت آن در کارکنان پرداخته و در ادامه، با ارائه مدل راهبردی از مدیریت دانش جهت استقرار در سازمانهای آموزشی، راهکارهایی جهت استقرار سیستم مدیریت دانش، برای دستیابی به آموزش بهتر و رسیدن به جامعه دانشمحور متناسب با اهداف سند چشم انداز آموزش در ایران ۱۴۰۴ ارائه مینماید .