سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ماریا کردجمشیدی – دکتری معماری، عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
شیما پورشاهید – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

رشد فزاینده جمعیت جهان به همراه افزایش دخل و تصرف انسان در محیط پیرامون خود، آثار اساسی و اغلب فاجعهآمیزی بر زیستگاههای کره زمین داشتهاست که مصرف بیرویه انرژی، تخریب جنگلها،آلودگیهای زیستمحیطی و انقراض گونههای گیاهی و جانوری برخی از پیامدهای آن محسوب میشوند. این امر سبب شده توسعه پایدار و مفاهیم مرتبط با آن به عنوان یکی از دغدغه- های اصلی در جوامع امروزی محسوب شوند. در این میان آموزش مباحث مرتبط با پایداری به عنوان اولین گام در آشنایی با ضرورت مباحث پایداری و تلاش در آگاهسازی و ترویج این مباحث محسوب میشود. روش تحقیق بکارگرفته شده در این نوشتار مبتنی بر مطالعات اسنادی و مرور متون، منابع، تجارب و تحلیل آنهاست. نخست به بیان تفکرات و اهداف توسعه پایدار پرداختهشده و با تشریح مفهوم معماری پایدار و ذکر اصول آن به تاریخچه آموزش معماری پایدار در دنیا اشاره شدهاست. سپس با بررسی چالشها، راهکارهایی جهت نهادینه شدن مفاهیم مرتبط با معماری پایدار در نظام آموزشعالی ارائه شدهاست