سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست آب و فاضلابدانشگاه آزاد اسلام
پرویز معصومی – دبیر آموزش و پرورش میمند فارس
بهنام معصومی – دانشجوی دکترای حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
الهام معصومی – دانشجوی مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور فیروزآباد

چکیده:

ارزیابی توان محیط زیست عبارت است از براورد استفاده ممکن انسان از سرزمین برای کاربری های کشاورزی،مرتعداری، جنگلداری، پارکداری (حفاظت، توریسم) ، آبزی پروری ، امور نظامی و مهندسی و توسعه شهری، صنعتی وروستایی درچارچوب استفاده های کشاورزی، صنعت، خدمات و بازرگانی است. ارزیابی محیط بیشتر با هدف جوابگویی به نیازهای اقتصادی بوده و پارامترهای اقتصادی در ارزیابی نقش مهمی را بازی می کنند .اهداف دراز مدتارزیابی محیط، حفاظت از اکوسیستم های طبیعی و تضمین پایداری آنهاست. طرح های آمایش سرزمین مناطق حفاظت شده بین دو تناقض قرار گرفته اند که شامل حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی می باشد،در حالیکهتوسعه و حفاظت مستقل از یکدیگر نیستند. هدف اصلی توسعه پایدار تامین نیازهای اساسی، بهبود و ارتقا سطحزندگی برای همه چه نسل کنونی و چه نسل آینده و همچنین حفاظت و اداره بهتر اکوسیستم ها می باشد. در واقع با آمایش سرزمین می توانیم به اهداف توسعه پایدار دست یابیم.. . با توجه به اینکه شناسایی منابع محیطی اولین گامدر ارزیابی سرزمین به شمار می رود لذا در ابتدا مطالعات آب و هوا، فیزیوگرافی، هیدرولوژی، زمینشناسی، خاک ، پوشش گیاهی و مرتعداری و اقتصادی و اجتماعی باید انجام گردد. آمایش سرزمین به معنای بهره برداری بهینه ازامکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی و در قلمرو جغرافیایی خاص است. در این طرح مزیت های فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، ساماندهی و نظام بخشی می شود. این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت ها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگی های فضایی مناطق است . راهبردهای آمایش سرزمین براساس اولویت بندی ها، نقش پذیری و قابلیت سنجی هر یک از مناطق، محصولات مشخص مناسب برای هر منطقه را معین می کند. در این مقاله ابتدا مفهوم کلی آمایش سرزمین ، مؤلفه ها و ویژگی های آمایش سرزمین ، عوامل موثر در آمایش سرزمین ،اهداف و ارزش های بنیادی آمایش مورد بررسی قرار می گیرد