سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرخ نوروزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده:

دراین تحقیق آمادگی پذیرش خدمات الکترونیکی توسط شهروندان بالای ۱۷ سال درشیراز مورد بررسی قرارگرفته است عوامل متعددی برچگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی جوامع و سازمانها تاثیر گذار است نام ایران با وجود پتانسیل نیروی انسانی مناسب درانتهای این لیست قرار دارد دراین تحقیق پس از بررسی کامل خدمات الکترونیکی آمادگی پذیرش این خدمات توسط شهروندان مورد بررسی قرارگرفته است پردازش آماری داده ها درمحیط نرم افزاری SPSSو MINITABانجام شده است روش نمونه گیری دراین پژوهش روش خوشه ای می باشد ابزار تحقیق در این مقاله پرسشنامه می باشد تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای ۱۷ سال سن در شیراز هستند با توجه به تحقیقی که انجام گرفته اهست شهروندان در شهرستان شیراز معتقد هستند که آمادگی پذیرش و به کارگیری خدمات الکترونیکی ارایه شده از سوی بانکها شهرداری ها و سازمانهای دولتی را از طریق اینترنت دارا میباشند.