سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره معتمدی نیا – دانش آموخته ترویج و آموزش کشاورزی
عبدالحمید پاپ زن – دانشیار دانشگاه رازی
حسین مهدی زاده – استادیاردانشگاه ایلام
هوشنگ ناصری راد – دستیارعلمی دانشگاه پیام نورایلام

چکیده:

هدف این پژوهش توصیفی – همبستگی ارزیابی آمادگی الکترونیکی مالکان و مدیرانSMEهای کشاورزی استانکرمانشاه بود. برای انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری طبقهای استفاده شد.(n=130جهت گردآوری اطلاعات ازپرسشنامهی محقق ساخته و پرسشنامهی سواد دیجیتالی دانشگاه واشنگتن استفاده گردید. روایی محتوایی ابزار تحقیق بااستفاده از نظرات افراد صاحبنظر در زمینهیICTبدست آمد. سنجش پایایی ابزار تحقیق با استفاده از ضریب آلفایکرونباخ نشان از قابلیت اعتماد بالای ابزار تحقیق داشت. یافتهها نشان داد که آشنایی با فناوریweb2دسترسی راحت به کامپیوتر و آشنایی نسبی افراد با زبان انگلیسی عوامل موثر بر کاربردICTتوسط مالکان و مدیرانSME های کشاورزی بودهاند، با این حال تأثیر فناوریweb2بر آن بیشتر بود، لذا پیشنهاد میشود که ادارات مسئول و متبوع به هنگام ارائهی جواز کسب و موافقت با راهاندازی این کسب و کارها به مقولهی سواد دیجیتال افراد توجه ویژهای مبذول دارند.