مقاله آمادگی کارکنان بخش مدارک پزشکی در تصدی مشاغل جدید مدیریت اطلاعات سلامت و ارتباط آن با عوامل انگیزشی و بازدارنده شرکت در دوره های آموزشی مستمر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۶۳ تا ۶۷۰ منتشر شده است.
نام: آمادگی کارکنان بخش مدارک پزشکی در تصدی مشاغل جدید مدیریت اطلاعات سلامت و ارتباط آن با عوامل انگیزشی و بازدارنده شرکت در دوره های آموزشی مستمر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش مدارک پزشکی
مقاله آموزش مستمر
مقاله مدیریت اطلاعات سلامت
مقاله انگیزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیداصفهانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: آیت الهی هاله
جناب آقای / سرکار خانم: لنگری زاده مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قبل از پیاده سازی مشاغل جدید نیاز است که آمادگی کارکنان برای تصدی این مشاغل و عوامل تاثیرگذار بر آمادگی آنان مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط بین آمادگی کارکنان بخش مدارک پزشکی برای تصدی مشاغل جدید حرفه مدیریت اطلاعات سلامت و عوامل انگیزشی و بازدارنده شرکت در دوره های آموزشی مستمر بود.
روش بررسی: این پژوهش، از نوع کاربردی بود که به روش تحلیلی در سال ۱۳۹۰ انجام شد. جامعه پژوهش در بر گیرنده ۴۰ نفر از فارغ التحصیلان رشته مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان های تامین اجتماعی شهر تهران بود که به علت محدود بودن جامعه پژوهش، نمونه گیری انجام نشد. برای گردآوری داده ها، پرسش نامه ای بر اساس سایر متون مرتبط طراحی و با مراجعه حضوری پژوهشگر، در بین افراد شرکت کننده در پژوهش توزیع گردید. برای تایید اعتبار محتوای پرسش نامه، نظر صاحب نظران دریافت و برای تایید پایایی آن از روش آزمون- بازآزمون استفاده شد (r=0.945). از آمار توصیفی و تحلیلی نظیر ضریب همبستگی Spearman rho (rs) و T-test برای تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها: بین میزان آگاهی کارکنان از مشاغل جدید حرفه مدیریت اطلاعات سلامت و متغیرهای سن، سابقه کار و سال فراغت از تحصیل آنان ارتباط معنی دار وجود داشت. همچنین بین میزان آگاهی کارکنان و عوامل انگیزشی برای مشارکت در دوره های آموزشی رابطه معنی دار و معکوس مشاهده شد، در حالی که بین میزان آگاهی آنان و عوامل بازدارنده برای شرکت در دوره های آموزشی ارتباطی وجود نداشت.
نتیجه گیری: ضروری است که قبل از پیاده سازی مشاغل جدید، آموزش های لازم جهت افزایش آگاهی و مهارت کارکنان ارایه شود. با شناسایی عوامل انگیزشی و کنترل عوامل بازدارنده، شرکت کارکنان در دوره های آموزشی تسهیل خواهد شد.