سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی قره آغاجی – دانشگاه شهید بهشتی گروه الکترونیک

چکیده:

استفاده از نانوتکنولوژی جهت گسترش طرحهای تولید انرژی قابل تحمل یکی از چالشهای خیلی مهم دانشمندان درقرن بیست و یکم استچالش جهت طراحی سنتز و خاصیت بخشی نانومواد کاربردی با اندازه شکل و یا ساختار کنترل شده است برای کاهش پروسه تحقیق و گسترش دراین زمینه سازمان Fuel Chemistry Division oftheAmerican Chemical Society(ACS ایجاد کارگروهی درزمینه ی نانوفناوری Technology) برای انرژی و سلول های قابل تحمل با حمایت ACS Catalysis Division درطول ۲۴۰ امین نشست بین المللی ACS دربستون در ۲۲ تا ۲۶ آگوست سال ۲۰۱۰ موافقت بهعمل آمد هدف این کار گروه نشستی بین المللی هدایت دانشمدان به سمت فصلمشترک انرژی و نانوفناوری بود موضوعات بحث شده دراین نشست شامل نانوتکنولوژی نه فقط برای سوختهای فسیلی قدیمی بلکه برای کاربردهای انرژی های تجدید پذیر نیز بود این مقاله سعی در روشن کردن مهمترین موضوعاتی که دراین نشست مورد بحث قرارگرفت را دارد که شامل آماده سازی و خاصیت بخشی نانومواد برای تولد سوختهای تمیز به دام انداختن CO2 سلولها و سوختهای خورشیدی تبدیل انرژی و موادذخیره کننده انرژی مواد ذخیره کننده هیدروژن وسلولهای سوختی است. درآخر کارهایی کهدراینده مهم تلقی شده و انجام خواهد شد مورد بحث و بررسی قرارمیگیرند.