سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا سودمنداصلی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی، شیراز، ایران
علی عباس پور – دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی، تبریز، ایران
حسن عباس نژاد – دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی، تبریز، ایران
جعفر صادق سلطان محمدزاده – دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی، تبریز، ایران

چکیده:

امروزه راکتورهای بی ه وازی با سرعت بالا به عنوان وسیله ای با راندمان بالا برای حذف مواد آلی فاضلابها شناخته شد هاند. مهمترینقس مت این راکتورها، لجن نطفه می باشد که حاوی انواع م یکروارگانیسم ه ا است . این میکروارگانیسم ه ا باید بتوانند بصورت بی ه وازی مواد آلی فاضلاب مورد نظر را تجزیه کنند و همچنین قابلیت تشکیل گرانول یا توسعه لجن با خواص رسوبدهیمناسب را داشته باشند . در این مقاله فعالیتهای انجام شده برای پرورش لجن مذکور که بعد از قر ارگیری در داخل یک راکتور هیبریدیUASB و بیوفیلتر با فاضلاب خ روجی از کشتارگاه سازگاری داشته باشد و بتواند مقدار قابل ملاحظه ای از مواد آلی آن را حذفکند، بیان شده است.