سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیه سعادت – دانشجوی دورهکارشناسی ارشد مهندسیمواد
سعید ملک سعیدی – دانشجوی دوره دکتری تخصصی بخش مهندسیمواد
محمدحسین پایدار – استادیار بخش مهندسیمواد دانشگاه شیراز
حافظ احمدی – کارشناس ارشد رشته مهندسی مواد

چکیده:

دربسیاری از روشهایت رتولید سرامیکها تهیه دوغابهای با درصد فاز جامد بالا و سیالیت مناسب یکی از عوامل کلیدی دردستیابی به قطعات مرغوب می باشد دراین تحقیق بکمک انجام آزمایشات ترسیبی و اندازه گیری ویسکوزیته از بین ۶ نوع پراکنده ساز مختلف در pH 3 مختلف ذاتی اسیدی و بازی و پایدارسازی الکتروستاتیک بهترین پراکنده ساز و درصد مناسب آن دربهترین شرایط برای پایداری دوغاب نانوکامپوزیتی آلومینا – کاربید سیلیسیوم تعیین گردید اهمیت این تحقیق از آنجا روشن می گردد که اندازه کلیه اجزای پودری موجوددراین دوغابها نانومتری بوده و سطح ویژه زیاد این پودرها و اگلومراسیون شدید آنها دراثر نیروهای واندروالسی سبب افزایش ویسکوزیته و جلوگیری از رسیدن به درصدهای بالا ی فاز جامد می گردد با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایشات ترسیبی و ویسکوزیته پراکنده ساز Produkt KX9009 به عنوان پراکنده ساز بهینه انتخاب شد سرانجام با استفاده از ۱% وزنی از این پراکنده ساز و انتخاب بهینه فرایند آسیاب کاری چند مرحله ای دوغابهای نانوکامپوزیت آلومینا – کاربید سیلیسیوم با ۳۵% حجمی فاز جامد با سیالیت مناسب تهیه گردید.