مقاله آلومتری زی توده و ذخیره کربن برگ بلوط های باغ گیاه شناسی ملی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۱۲ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: آلومتری زی توده و ذخیره کربن برگ بلوط های باغ گیاه شناسی ملی ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلومتری
مقاله باغ گیاه شناسی ملی ایران
مقاله بلوط
مقاله زی توده برگ
مقاله ترسیب کربن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: پورهاشمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی نژاد مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش در قطعه زاگرس باغ گیاه شناسی ملی ایران با مساحت ۳٫۲ هکتار و با هدف تعیین معادلات آلومتریک برای برآورد زی توده و اندوخته کربن برگ سه گونه برودار (Quercus brantii)، مازودار (Q. infectoria) و وی ول (Q.libani) انجام شد. همچنین میزان کربن ترسیب شده در برگ سه گونه فوق محاسبه شد. ابتدا با استفاده از روش نمونه برداری طبقه ای تصادفی از هر گونه ۱۵ درخت انتخاب، شماره گذاری و فاکتورهای کمی آنها اندازه گیری شد. سپس برگ های یک قطاع ۴۵ درجه تاج جمع آوری، توزین (وزن تر) و پس از خشک کردن در داخل آون مجددا وزن (وزن خشک) شدند. پس از سوزاندن مقدار کافی از برگ های خشک شده در کوره الکتریکی و توزین خاکستر، وزن مواد آلی برگ و مقدار کربن برگ ها بدست آمد. همچنین میزان دی اکسید کربن جذب شده از جو توسط برگ ها تعیین و با استفاده از مدل رگرسیونی توانی روابط آلومتریک محاسبه شد. براساس نتایج، متوسط زی توده برگ برودار، مازودار و وی ول به ترتیب ۲۸۲٫۱، ۲۱۶٫۳ و ۱۵۲٫۳ کیلوگرم در هکتار و متوسط اندوخته کربن برگ سه گونه فوق نیز به ترتیب ۱۴۰٫۲، ۱۰۷٫۳ و ۷۵٫۶ کیلوگرم برآورد شد. همچنین در دو گونه برودار و مازودار مدل رگرسیونی بر مبنای متغیر مستقل قطر برابر سینه و در وی ول بر مبنای متغیر مستقل قطر متوسط تاج به عنوان بهترین مدل انتخاب شدند.