سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناهید شیخان – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

آلودگی هوا در تهران خطرنا ؛ است. زبالههای بیمارستانی نیز دارای طبیعتی خطرنا ؛ هستند و جمعآوری آنها به توجهان ویژهای نیازمند است. زباله های بیمارستانی که در بیمارستا نها، درمانگاه ها، آزمایشگا هها، کلینی کها، مراکزتحقیقات بهداشتی و دارو خانه ها تولید می شوند ، درصدی از زباله های روزانه شهری را تشکیل می دهند(حدود ۲%در تهران). سوزاندن پذیرفتهترین روش جهانی از بین بردن این زبالهها میباشد که در زباله سوزهای مرکزیانجام میپذیرد. با توجه به انوا ع آلودگیها بویژه آلودگی هوا، مکانیابی محل استقرار سیستم زبالهسوز مرکزی مهم میباشد. در این مقاله به این مطالعه پرداخته میشود