سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سالار آتش پرگرگری – سازمان بهره وری انرژی ایران
غلامرضا کبریایی طبری – سازمان بهره وری انرژی ایران
مرجان باقری – سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

آلودگی نوری ۱ را میتوان از بزرگترین زیانهای ناشی ازاستفاده ناصحیح از سیستمهای روشنایی دانست و بطور کلی به نور اضافی یا مزاحمی اطلاق م یشود که بد لیل طراحی یا اجرای بد یک سیستم روشنا یی بوجود آمده وباعث ایجاد روشنایی فراتر از حد انتظار، از لحاظ شدت و یا سطح هدف گردد. در مقاله حاضر، پس از ذکر مقدمه ای درخصوص نور و آلودگی نوری ، تعاریف مختلف،ضرورت مقابله با آن و مصادیق مختلف این آلودگی مورد بررسی قرار میگیرد. از جمله مهمترین این موارد میتوان به خیرگی ۲، اضافه روشنایی ۳، گنبد نوری ۴ و تجاوز نور ۵ اشاره نمود. سپس نتایج اندازهگیری آلودگی نوری از دونقطه با ارتفاع و دید مناسب در شهر تهران مورد اشاره قرار گرفته و محاسبات اولیهای درخصوص نقش چراغ های معابر در پرتاب نور به سمت بالا که نقشی در روشنایی سطح معبر ندارد، انجام و ملاحظه میشود که اصلاح این بخش، صرفه جویی قابل ملاحظه ای در انرژی مصرفی وکاهش آلودگی نوری به همراه دارد. در ادامه راهکارهای مقابله با آلودگی نوری ذکر میشود کهمیتوان نصب برچسبی با عنوان آلودگی نوری چراغ ها وطرحهای روشنایی معابر را نام برد که طرح اولیه ای برای آن پیشنهاد میگردد. نهایتاً، اهمیت توجه کلیه ارگانها بهمقابله با این پدیده پیش از بحرانی شدن آن مورد بررسی قرار میگیرد.