سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شکوفه اسحاقی – کارشناسی ارشد بافت و جنین شناسی دانشگاه ارومیه)

چکیده:

آلودگی محیط زیست عبارت است از آلودگی بیولوژیکی و آلودگی فیزیکی زمین بطوریکه فرایندهای طبیعی زیست محیطی را به حد نامطلوبی تحت تاثیر قرار دهد. آلودگی می تواند شامل آلودگیهای های آبی، خاکی ، صوتی و هوا باشد که باعث صدمه به انسان یا سایر موجودات می شود .تهران حدود ۳۵ % واحدهای تولیدی و صنعتی را در خود جای داده است.دود وآلاینده های ناشی از فعالیت کارخانه ها وارد هوا شده و به صورت بارانهای اسیدی( حل شدن دی اکسیدکربن هوا در آن و تشکیلاسید کربنیک) به خاک وارد شده و به مرور جذب سفره های آب زیرزمینی می شود.استفاده از مواد شیمیایی آلی سمی در سموم کشاورزی و…وجود فلزات سنگین سمی برای انسان شامل جیوه،سرب ، کادمیم و آرسنیک و…انتقال آب رودهای کرج و جاجرود از زمینهای کشاورزی و سرازیر شدن فاضلاب ها و پسابها به زمینهای کشاورزی و ۸۰ % فاضلاب ها ی صنعتی و خانگی بدون تصفیه وارد خاک و سفره های آب شده و … اینهااز جمله عوامل آلاینده های محیطی استان تهران هستند.مقدمه: محیط زیست دردومفهوم بکاربرده می شود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود وتحت عنوان ((محیط زیست طبیعی )) معرفی شده ودیگری در تعامل باسازوکارهای انسانی است که با عنوان ((محیط زیست انسانی )) از آن نام برده می شود و وهر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد. .بی تردید اهمیت وجایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده امر کاملا فرابخشی بوده ومی بایست کلیه آحاد علی الخصوص سازمان ها ودستگاهها هر یک به فرا خور توان وکارائی تشکیلات خود در حفظ ونگهداری از محیط زیست تلاش کنند.