سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صمداله کرمی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال
سپیده امین خاکی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال
شهلا هاشمی فشارکی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال
لیلا زارع – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال

چکیده:

آفات و بیماری های سیب زمینی به دلیل اهمیت این زراعت در سبد غذایی انسان به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است. عوامل بیماریزا قادرند بر روی، داخل و همراه غده منتقل و موجب انتشار پاتوژن ها و آلودگی گردند. بذر مورد نیاز سیب زمینی کشور از طریق تولید داخلی و واردات تامین می شود. ویروس ها از مهمترین پاتوژن های بذر زاد این محصول بوده و ویروس های PVA, PVS, PVM,PVX در مزراع سیب زمینی گسترش جهانی داشته و خسارت حدود ۱۰ الی ۴۰ درصد برای ویروس های فوق گزارش شده است که در صورت آلودگی مرکب، خسارت ممکن است افزایش نیز یابد. در مجموع ۳۰۲ نمونه غده و برگ طی سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۸۹ از مزارع تولید بذر نمونه برداری و در آزمایشگاه سلامت بذر و نهال بر روی ۹۳۰۰ عدد غده و برگ آزمون وبروس های PVA, PVS,PVM, PVX با الیزا انجام گردید. در طول سه سال بررسی، در هیچ یک از نمونه های غده و برگ آلودگی به ویروس های A و X مشاهده نگردید ولی در سال ۱۳۸۷ در یک نمونه برگی، آلودگی ۷ درصد به ویروس S و در سال ۱۳۸۸ در نمونه دیگر برگی، آلودگی به یوروس M با آلودگی ۱ درصد به ترتیب در گلخانه ای تولید بذر مینی تیوبر اصفهان و اردبیل مشخص و هر دو مزرعه از چرخه تولید بذر حذف گردیدند. با توجه به چگونگی گسترش ویروس های S و M باید حساسیت بیشتری نشان داده و در استاندارد ملی کشور پس از محاسبه ریسک آفت میزان تحمل تعریف و اعلام گردد. با توجه به ضرورت دقت نظر در رابطه با عوامل بذر زاد که قادرند در شرایط مزرعه در سطح وسیع پراکنده شده و در اکثر اپیدمی شرایط بحرانی را بر جامعه تحمیل نمایند و همینطور با عنایت به تنوع ژنتیکی عامل بیماری و تهدیدهای بیولوژیکی که می تواند از طریق حجم واردات به کشور اتفاق بیفتد، از اهمیت بسزایی برخوردار است که ضرورت اجرای یک سری از برنامه ها برای مدیریت این عوامل را الزامی می نماید.