سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آیدین حمیدی – عضو هیئت علمی استادیار پژوهش
صمداله کرمی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال
سعید اسروش – کارشناس مسئول زراعت غلات موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
سپیده امین خاکی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال

چکیده:

سلامت بذر از جمله مهمترین جنبه های کیفیت بذر محسوب می گردد. این پژوهش به منظور بررسی میارن آلودگی بذرهای تولیدی کشور به فلور میکروبی و بیمارگرهای بذرزاد در راستای بومی سازی نتایج برای تدوین استانداردهای ملی بذر تریتیکاله کشور انجام گردید. به این منظور نمونه هایی از توده های بذری استان های خراسان رضوی و اصفهان در سال ۱۳۸۹ به روش نمونه برداری استاندارد جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفتند. در آزمایشگاه کنترل سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بر اساس روش انجمن بین المللی آزمون بذر (ISTA)، آزمون شستشو برای تعیین و ارزیابی آلودگی به سیاهک پنهان گندم و آزمون کاشت بر روس کاغذ جوانه زنی (بلاتر) به منظور بررسی سایر آلودگی های بذرزاد قارچی و محاسبه درصد جوانه زنی انجام گردید. نتایج آزمون بلاتر بیان کننده متوسط فراوانی ۶۸/۸ درصد برای Fusarium spp. و ۵/۵درصد Stamphilium Spp و ۰/۳ درصد Aspergillus Spp و ۴۷/۶ درصد Alternaria spp و ۲/۸ درصد Trichothecium sp. و ۰/۸ درصد Bipolaris sp. و ۲ درصد برای گونه های Penicillium برآورد و در آزمون شستشو به طور متوسط میزان ۹/۵ عدد اسپور سیاهک پنهان گندم در هر بذر و به طور متوسط جوانه زنی ۸۸ درصد برای نمونه های محاسبه گردید. با عنایت به اهمیت سلامت بذر در مراحل تولید بذر و در داشتن کشاورزی پایدار، مطالعات اکولوژیکی و بیولوژیکی عوامل بیماری زای بذرزاد و ضرورت تدوین استانداردهای ملی کشور بر اساس آمارها و مبتینی بر مطالعات داخلی ضرورت مطالعه و بررسی عوامل بیماریزای بذرزاد ضروری است. همینطور حفظ و کاهش میزان آلودگی به عوامل بیماریزا به منظور ارتقاء میزان سطح سلامت آنها، مدیریت تولید با در نظر گرفتن. استنرار انتخاب مزارع ، ضد عفونی بذور با سموم ضد عفونی کننده با در نظر گرفتن جمیع جهات ، بازرسی مزارع تولید بذر به منظور بررسی سلامت مزرعه و در صورت نیاز دستور اقدام های بهداشتی مزرعه و غیره الزامی است.