سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خوان یغما – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، گروه اگرواکول
اسمعیل نبی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، دانشکده کشاورزی، مهاباد، ایران

چکیده:

محدودیت منابع آب در دسترس از یک سو و افزایش جمعیت و نیاز آنها به مواد غذایی از سوی دیگر، آب را به عنوان یک کالای اقتصادی با ارزش و استراتژیک مطرح نموده است و این در حالی است که فعالیت های نادرست کشاورزی، مصرف بیش از حد سموم و کود های شیمیایی و بهره برداری بی رویه از منابع آب در کشاورزی سنتی و نیمه سنتی در بسیاری از مناطق، به شدت کمیت و کیفیت منابع آب های سطحی و زیر زمینی را تخریب نموده است و در واقع با توسعه صنعتی و افزایش بی رویه در استفاده از مواد آلی مصنوعی، پیامد های منفی جدی بر منابع آب شیرین وارد شده است بطوریکه در هر دهه یک مشکل جدید آلودگی آب در کشورهای توسعه یافته، ذهن متخصصین را به خود مشغول می کند. در این مقاله سعی شده تا با نگاهی جدید به منابع آلوده کننده، زمینه توجه به کنترل مصرف نهاده های کشاورزی در مدیریت نوین ایجاد شود.