سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آتنا میرزائی – کارشناس دفتر نظامهای بهره برداری و حفاظت آب و آبفا وزارت نیرو
حمید رحمانی – رئیس گروه دفتر نظامهای بهره برداری و حفاظت آب و آبفا وزارت نیرو
احمد جدیدی – عضو هیئت تدریس دانشگاه سوره

چکیده:

آب یکی از مهمترین و بنیادیترین عامل حیات موجودات زنده است، از این نظر جلوگیری ازآلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه میباشد. عوامل آلوده کننده آب بسیارگوناگوناند و میتوانند هم منابع آبهای زیرزمینی و هم آبهای سطحی راآلوده کنند. آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدار هر ماده اعم از شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژهاش شود. آلودگی آبهای زیرزمینی ممکن است از آبهایی که به آن وارد میشود و یا از منابع دور دست باشد و اگر این آلودگی از منابع دور دست وارد آب شود، تعیین محل آلوده کننده بسیار مشکل است. هدف این مقاله بررسی کاهش کیفیت آب های زیرزمینی و ارائه راه حل هایی برای کاهش آلودگی های آبهای زیرزمینی است. آبهای زیرزمینی از طریق فرآیندهای طبیعی مانند شستشوی خاک و اختلاط با منابع آب زیرزمینی آلوده و یا از طریق فعالیت های انسانی، از قبیل دفع مواد زائد، فعالیت های هسته ای و فعالیت های کشاورزی در معرض آلودگی قرار می گیرند. عوامل آلوده کننده آبهای زیرزمینی را می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد: دفع غیر اصولی زباله های شهری در اماکن نامناسب و عدم توجه به مدیریت جمع آوری، نگهداشت، استفاده و پاکسازی آنها. این کار علاوه بر آلودگی های آب های زیرزمینی تبعات زیست محیطی دیگری از جمله آلودگی آب های سطحی، تغییر هدایت هیدرولیکی آبخوان و آلودگی هوا را نیز در پی خواهد داشت؛ استفاده از منابع آب در مصارف کشاورزی و اختلاط کودهای مختلف با منابع آب؛ ضایعات رادیواکتیو:یکی از عوامل آلوده کننده مهم منابع آبی زیرزمینی است که امروزه یکی از راههای رفع آنها که مشکل بزرگی برای صاحبان تکنولوژی هستهای نیز به شمار میرود، دفن آنها در زیر زمین است علاوه بر دفن ضایعات رادیواکتیو در زیر زمین، همه انفجارهای هستهای زیر زمینی نیز موجب آلوده شدن آبهای زیرزمینی میشود؛ غالب موادشیمیایی نظیر نفت،حشره کشها، ودترجنتها میتوانند همراه آب به زمین نفوذ و به آبهای زیرزمینی داخل گردند؛ جهت بررسی مناسب عوامل آلوده کننده منابع آبهای زیرزمینی با دسته-بندی عوامل، روشهای مناسب جهت مدیریت آنها در جهت کاهش آلودگی منابع آب زیرزمینی با توجه به این موضوع که آیا تلاشی که برای بهبود کیفیت آب انجام شده کافی میباشد، ارائه می-گردد.