سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباسعلی دهقانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
محمدرحیم بهره مند – کارشناس ارشد اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر
مهران آوخ کیسمی – عضو هیات علمی آموزش جهاد کشاوری بوشهر
وحید یگانه – کارشناس پژوهشکده میگوی کشور

چکیده:

سواحل دریا از اکوسیستمهای مهم، یبا و ارزشمند یست محیطی می باشد و اصولا حیات یک اکوسیستم ابی به مناطق تالابی سواحل آن وابسطه است و بر این اساس مهمترین گام در حفاظت این اکوسیستمها در واقع جلوگیری از تخریب سواحل است .منطقه عسلویه در سواحل شمالی خلیج فارس واقع گردیده و یکی از مناطق بسیار یبا و ارزشمند یست محیطی به شمار می رود که شامل اکوسیستم جنگلهای حرا وسواح ل صخره ای و مرجانی بوده که از باارزشترین اکوسیستمها از نظر تولیدات آبی و تنوع گونه ای محسوب می گردد .اخیرا به دلیل وجود ذخایر ارزشمند یر زمینی فعالیتهای گسترده صنعتی و اقتصادی در این منطقه صورت گرفته که از جنبه های مختلف می تواند تاثیرات مخربی بر این منطقه بگذارد که از جمله آنها ورود مواد آلاینده ناشی از فعالیتهای صنعتی واستفاده از آب دریا برای خنک سای دستگاهها و تاسیسات می با شد . این فرایند ها تغییرات قابل توجهی در خصوصیات فییکی و شیمیایی آب دریا دارد و به دلیل اینکه آبیان دامنه تحمل محدودی دارند این تغییر ات یاد اثرات بسیار سوء یستی بر آبیان خواهد داشت . ابیان قادر به تحمل محدوده معینی از فاکتورهای فییکی و شیمیایی آب می باشند . این تغییرات می تواند تولید مثل، رشد و حتی زندگی انها را باخطر مواجه نماید و در نتیجه تعادل یست محیطی و چرخه های یستی را در اکوسیستم بر هم زده و به تغییر و زوال آن منجر گرددکه برای پیشگیری از این آلودگیها تصفیه آبها و مدیریت پسماندها وورود آب مورد استفاده در منطقه وسیع تر و دور از اکوسیستم های ساحلی می تواند موثر باشد . لذا توسعه پایدار که بیانگر حفظ ذخایر و منابع همزمان با توسعه می با شد می بایست در این منطقه مورد توجه بیشتر قرار گیردتا بتوان در کنار توسعه اقتصادی محیطی یبا برای آیندگان به جای گذاشت