سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا عباسی مزار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

آب همراه PW ،(Produced Waterبخش مهمی ازمواد زائدرا درفرآیند بازیابی هیدروکربنها را تشک یل می دهد .درحوزه ها ی نفت ی توسعه یافته م یزانPWتولید شده به مراتب ب یشتر است . تولید بیش از حدPWدردنی ا، یکی از مسائل بس یار مهم در صنعت نفت وگاز به شمار م ی رود، چ راکه این آب یکی از عوامل مهم آس یب رسان زیست محیطی می باشد. ازطرف د یگر تصف یه و مصرف مج دد این آب باتوجه به محدود یت منابع آب می تواند فوای د بس یاری رادرپ ی داشته باشد .آنچه در اینجا مد نظراست، بهبود بخش یدن به فرآ یند پردازش و چرخشPW درحوزه ها ی نقت ی است به گونه ا ی که بتواند به عنوان یک منبع ا یمن وقابل اطم ینان آب، مورد استفاده قرار گ ی رد، که باتوجه به م ی زان تصفیه انجام شده م ی تواند کاربر یهای مختلف ی داشته باشد، درع ین حال که آلودگ ی های ز ی ست مح یط ی ناش ی از آن به حداقل می رسد.