سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منان صادقی – کارشناس ارشد زراعت
علی یگانه مقدم – مدیرجهادکشاورزی شهرستان قوچان
سیدجواد حسینی – معاونت فنی شهرستان قوچان
محمدرضا رحمانی – مربی دانشگاه آزاد قوچان

چکیده:

یکی از فاکتورهای محدودیت برای رشد گیاهان آللوپاتی می باشد امروزه تلاش جهانی بشر درکشاورزی نوین به سمت کاهش هرچه بیشتر استفاده ازمواد شیمیایی با معرفی روشهای جدید بیولوژیکی و اکولوژیکی اختصاص یافته است یکی از این روش ها استفاده ازعکس العملهای شیمیایی بین گیاهان است که موردتوجه می باشد استفاده از خاصیت آللوپاتی موجود دربرخی گونه های گیاهی برای کنترل جوانه زنی بذر علفهای هرز میب اشد این تحقیق با هدف بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی گیاه دارویی زنیان Ccarum copticume برجوانه زنی بذرعلف هرز تاج خروس در سال ۹۰ بصورت طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار درشهرستان قوچان انجام شد تیمارهای آزمایش شامل عصاره آبی زنیان در۵ غلظت صفر و ۲۵ و ۷۵ و ۵۰ و ۱۰۰ درصد بود تمامی صفات اندازه گیری شده درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی یکنواختی جوانه زنی طول ریشه چه طول ساقه چه و وزن ترگیاهچه تحت غلظت های مختلف عصاره آبی زنیان قرار گرفت بطوریکه کمترین میزان این صفات از تیمار ۱۰۰ درصد عصاره آبی زنیان حاصل شد دراین بین بالاترین مقدار این صفات نیز از تیمار شاهد بدون استفاده از عصاره آبی زنیان حاصل شد.