سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین غلامی تیله بنی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
سیدمحسن موسوی نیک – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
منان صادقی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
موسی خاتمی پور – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

چکیده:

یکی از ابزارهای کاهش مصرف سموم علفکش، استفاده از خاصیت آللوپاتی موجود در برخی گونههای گیاهی برای کنترل جوانه زنی بذر علف های هرز میباشد. بدین منظور آزمایشی جهت بررسی اثر بازدارندگی عصاره آبی بابونه ( Matricaria chamomillal ) بر میزان جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز چچم( Loliu temulentum ) انجام گرفت. پس از خشک کردن اندام هوایی بابونه عصاره آبی مذکور با غلظتهای صفر، ۲۵ ، ۵۰،۷۵ و ۱۰۰ درصد تهیه گردید و تاثیر آن بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، یکنواختی جوانهزنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه، وزنتر گیاهچه و در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. تمامی صفات اندازه گیری شده (درصدجوانهزنی، یکنواختی جوانهزنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه، وزنتر گیاهچه) به جزء سرعت جوانهزنی تحت تاثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی بابونه قرار گرفت. بطوری که کمترین میزان این صفات از تیمار ۱۰۰ درصد عصاره آبی بابونه حاصل شد. در این بین بالاترین مقدار این صفات نیز از تیمار شاهد (بدون استفاده از عصاره آبی بابونه)حاصل شد. نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت ۱۰۰ در صد عصاره آبی گیاه دارویی بابونه بیشترین اثر بازدارندگی را بر جوانهزنی بذر علفهای هرز داشت، که این امر میتواند در تولید علف کشهایی با منشاء طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.