سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مظفری لقا – گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
حسین شاهین زاده – گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مجید گندمکار – گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

بررسی قابلیت اطمینان یکی از مباحث مهم در طراحی و بهره برداریسیستم های مختلف می باشد. از آنجا که اغلب مشترکین شبکه برق با شبکه های توزیع درارتباط هستند و از این شبکه تغذیه می کنند و نیز بنابر آمار، بیشتر قطعی هایمشترکین ناشی از قطعی های شبکه توزیع می باشد. از آنجا که شرکتهای توزیعتمایل دارند تا برنامه ریزی اجرایی خود را با حداکثر اجرا حداقل ریسک وکمترین هزینه و تلفات داشته باشند لذا اهمیت بررسی قابلیت اطمینان در شبکههای توزیع بیش از پیش آشکار می گردد. قابلیت اطمینان شبکه ی توزیع شهرستانکرمان در قالب پروژه کاهش تلفات در جهت افزایش کیفیت بهره برداری وافزایش قابلیت اطمینان سیستم به عنوان یکی از بخش های مهم پروژه مورد مطالعهقرار گرفت و راه حلهای ممکن برای بهبود وضعیت قابلیت اطمینان شبکه های توزیعاین شهرستان بررسی گردید. در این مقاله قابلیت اطمینان یک فیدر نمونه ازشبکه توزیع نیروی برق شمال استان کرمان برای چهار سال اخیر در جهت کاهشمحاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت، همچنین در جهت بهبود ENS میزانقابلیت اطمینان شبکه به ارائه راه کارجهایی و تاثیر آن بر میزان قطعیهای ناخواسته بررسی گردید.