سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضوان مهوری – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
موسی نقره ئیان – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمد علی مکی زاده – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
امیرحسین کوهساری – دانشگاه یزد، دانشکده معدن

چکیده:

سنگهای ولکانیک و پیروکلاستیک اواخر نئوژن تحت تاثیر آلتراسیون آرژیلیک قرار گرفته اند. این سنگها از جنس آندزی بازالت، آندزیت، داسیت و توف ولکانیکی می باشند. بافت های موجود در سنگهای منطقه ی عبارتند از: پیروکلاستیک، پورفیری، پوئی کلیتیک، واریولیتیک، گلومروپورفیری، میکرولیتی، حفره ای وسیومی باشند. با توجه به شواهد صحرایی و بافتی آثار آلایش و اختلاط ماگمایی در ولکانیکهای منطقه مشهود می باشد برای تشخیص کانیهای رسی دراین آلتراسیون آرژیلیک( بنتونیتی شدن) از آنالیزهای XRD استفاده شده است که کانیهای رسی آن عبارتد از: مونت موریلونیت و نانترونیت. وجود ژیپس ولا یه ای بودن این کانسار بنتونیت نشانه ی رسوبگذاری در یک محیط رسوبی قلیایی می باشد و می توان آن را از نوع ذخایر رسی هالمیرولیز طبقه بندی نمود .