سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد شریف فاضلی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
طاهره حبیبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

امروزه آلودگ ی محیط زیست و خطرات ناشی از افزایش با رآلودگی که بر اثر فعالیتهای مختلف شهری، صنعت ی وکشاورزی بوجود آمده ، جوامع انسانی را تحت تأثیر خود قرار داده و بر نگرانی انسانها افزوده است . دراین میان آلودگی اکوسیستمهای آبی به فلزات سنگین به علت اثرات سمی آنها از اهمی ت خاص ی برخوردار است . خورموسی بدلیل مجاورت با پرتردد ترین بن ادر تجاری ایران و استقرار مراکز صنعتی همواره گذرگاه بسیاری از کشتی های تجاری و نفت کش ها بوده که خود موجبات ورود حجم عظیمی از آلاینده های صنعتی و غیرصنعتی را به همراه خواهد داشت . دراین مطالعه، نمونه برداری، آماده سازی و هضم رسوبات بستر از دو خور معاوی و ماهشهر در ۸ ایستگاه طبق روش استاندارد انجام شده و میزان فلزات سرب ، روی و نیکل توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شده است . با توجه به داده های بدست آمده بالاترین میزان غلظت فلزات سنگین مربوط به فلز نی کل در ایستگاه C1 خور ماهشهر با غلظت ۱۷۴/۶۶ میکروگرم بر گرم و کمترین میزان مربوط به فلز سرب در ایستگاهA2 در خور معاوی با غلظت ۴۱ میکرو گرم بر گرم وزن خشک می باشد