سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدجواد طباطبائی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر رفسنجان
حمزه ایزدی – دانشکده کشاورزی ولی عصر رفسنجان
محمدامین سمیع –
مرتضی الهیاری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

کرم گلوگاه انار یکی از مهمترین آفات انار است که هر ساله خسارت هنگفتی را به این محصول وارد می سازد به منظور بررسی این حشره در کارهای آزمایشگاهی و پرورش آن برای کاربردهایی از جمله عقیم سازی، استخراج فرمون و سایر موارد نیاز به جیره ایمناسب است تا حشره به خوبی مراحل رشدی خود را طی کرده و خصوصیات آن تغییر ننماید. بدین منظور جیره ای متشکل از سبوس گندم، شکر، لیسین، گلیسرین، متیل پارابنزن، آگار، اسید آسکوربیک، اسید سوربیک، جوانه گندم، آنتی بیوتیک و آب مقطر تهیه گردید. این جیره در طی سه نسل برای پرورش کرم گلوگاه در شرایط آزمایشگاهی درجه حرارت ۲±۲۸سانتی گراد، رطوبت ۵±۶۰%و روشنایی ۱۴ و تاریکی ۱۰ ساعت مورد استفاده قرار گرفت. آنگاه پارامترهای اندازه لارو، دوره لاروی، وزن شفیره، دوره شفیرگی، دوره کامل رشدی، تعداد تخم گذاشته شده و تعداد تخم تفریخ شده کرم گلوگاه طی این سه نسل مورد بررسی قرار گرفت که میانگین هر یک از پارامترهای فوق برای سه نسل به ترتیب عبارتند از۰/۱۰۴±۱۶۰۴ میلی متر ۰/۵۸۱±۱۹۳۲ روز ۱/۳۲۷±۳۸/۲۳ میلی گرم ۰/۲۵۶±۸/۹۸ روز ۰۶۴۳±۳۲/۵۱ روز ۱۲/۴۸±۸۴/۶۶ عدد و ۱۱۲۲ ±۷۵/۸۳ عدد بود که بیانگر مطلوب بودن جیره جهت پرورش کرم گلوگاه انار است. این جیره به دلیل داشتن آگار و فرم جامد و مرطوب بودن آن نسبت به سایر جیره های مورد استفاده متمایز بوده و از آن میتوان در برنامه های تولید انبوه و بررس یهای آزمایشگاهی استفاده کرد