سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه پیروزی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
مجید توکلی –

چکیده:

متاسفانه به دلایل متعددی مانند چرای مفرط و تراکم بالای دام آتش سوزی ها درمراتع بارشهای بیش ا زحد به شکل سیل و خشکسالی دربرخی مناطق و نیز بهره برداری مفرط از گیاهان دررویشگاه های اصلی هرروز شاهد کاهش گیاهان خوشخوراک مرتعی و جایگزین شدن آن توسط گیاهان مهاجم هستیم علاوه براین عوامل نتایج تحقیقات و بازدیدهای صورت گرفته نشان میدهد که گونه های متعددی از حشرات از بذور لگومهای مرتعی که از مرغوبترین گونه های علوفه ای خوشخوراک دامی درکشور محسوب میش وند تغذیه نموده و مانع از جوانه زنی تجدید حیات زادآوری و استقرار این گیاهان دررویشگاه های طبیعی آنها می شود لذا جمع آوری و شناسایی این عوامل از اهمیت زیادی برخوردار است بمنظور دستیابی به این مهم نسبت به شناسایی این عوامل خسارتزای بذور طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۸ اقدام شده بطور کلی تعداد ۹۰ نمونه از خانواده لگومها شامل ۹ جنس جمع آوری شده اند که تعداد ۳۶ نمونه از آنها الوده به افات بذرخوار بودند آفات شناسایی شده شامل راسته بال غشائیان Hymenoptera) خانواده هایTorymidae ) ( Eurytomidae و سخت بال پوشان Coleoptera خانواده هایCurculionidae ) ( Bruchidae و سن هاHemiptera) و خانواده هایLygaeidae ) ( Miridae بودند