سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد شعبانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(قطب علمی قدرت)، تهران، ا
بهروز وحیدی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(قطب علمی قدرت)، تهران، ا
رمضانعلی نقی زاده – گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران
سیدحسین حسینیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(قطب علمی قدرت)، تهران، ا

چکیده:

این مقاله یک روش پسیو برای آشکارسازی حالت جزیرهای منبع تولید پراکنده بادی با ژنراتور تغذیه دوگانه ارائه میکند. یکی از مسائل مهم در آشکارسازی جزیره تفکیک آن از انواع دیگر اغتشاشات در شبکه است. شبکهمورد آزمایش شامل خطوط و بارهای نامتعادل واقعی است و در نرمافزارPSCAD/EMTDC پیادهسازی شدهاست.روش پیشنهادی با برسی انرژی موجود در باندهای فرکانسیولتاژ هر سه فاز به وسیله تبدیل موجک گسسته توانایی آشکارسازی و تفکیک حالت جزیرهایشدنDGاز خطاهای متقارن و نامتقارن (ازجمله خطاهای تکفاز، دوفاز و سهفاز) به صورت مستقل از محل و امپدانس خطا و اغتشاشاتدیگر کیفیت توان (از جمله کلیدزنی بانک خازنی و بار و راه اندازی موتورهای القایی) را دارد. نتایج شبیه سازی کارایی الگوریتم پیشنهادی را در آشکارسازی جزیره با سرعت و دقت بالا و باNDZ بسیار کوچک را نشان م یدهد.