سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه زرعکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
غلامعلی کمالی – دانشیار و رئیس گروه هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
امیرحسین چیذری – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،پردیس کشا

چکیده:

تغییر اقلیم پدیده ای است که در عصر حاضر بیشترین نگرانی ها را در میان جوامع و مراجع تصمیم گیری در سراسر دنیابه وجود آورده است. این پدیده تاثیرات مهمی در جنبه های مختلف زندگی بشر ایجاد نموده است. از جمله مهترین آنها،بخش کشاورزی و تامین منابع غذایی کافی برای کشورها می باشد. مراکز مختلفی در کشور محصولات مهم کشاورزی راتولید می نمایند که یکی از مهمترین آنها، استان خراسان شمالی است. با توجه به این موضوع، وقوع تغییر اقلیم در اینمنطقه با توجه به اهمیت آن در بحث کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است..به این منظور داده های اقلیم شناسی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بجنورد از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۹ برای تحلیل وضعیتگذشته و آشکارسازی تغییر اقلیم و برای پیش بینی مقدار پارامترهای اقلیمی در سال های آینده از مدل عددی میان مقیاس اقلیمی REGCM استفاده شده است. نتایج آزمون های همگنی، روند و جهش نشان می دهد که تغییر اقلیم در اقلیمی نشان دهنده افزایش دمای حداقل (۰/۵ درجه سیلسیوس) و حداکثر (۰/۵ درجه سیلسیوس) و کاهش بارندگی (۲۵ میلیمتر) این منطقه است.