سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز وحیدی – دانشکده برق-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدجواد البرزی –
حسن آقائی نیا –
مهرداد عابدی –

چکیده:

در این مقال ه یک سیستم آشکار ساز امواج فراصوتی ناشی از آرونا (تخلیه جزئ ی ) بهمراه یک سیستم انتقال نوری جهت انتقال سیگنالهای بدست آمده طراحی گردیده اس ت . سیستمهای طراحی شده، ساخته شده است و از آﻧﻬا برای اندازه گیری سیگنالهای فراصوتی ناشی از آرونا برروی یک زنجیره ٩ مقره ا ی استفاده شده اس ت . با اندآی تغییر در این سیستمها، میتوان از آﻧﻬا برای اندازه گیری سیگنالهای فراصوتی ناشی از آرونا در تجهیزات دیگر استفاده آرد.