سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژگان استواری – کارشناس ارشد ژئوفیزیک

چکیده:

اندازه گیری به روش ژئوالکتریک، امروزه به عنوان ابزاری دقیق و به صورت گسترده جهت بررسی ساختار های زیرسطحی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از اکتشافات دو بعدی ژئوالکتریکی در مناطقی با ساختار زیر سطحی پیچیده و شامل بی هنجاریهایی بسیار نزدیک به هم، خطای قابل توجهی را در تفسیر نقشه های حاصل از داده برداری به همراه خواهد داشت. از آنجا که تعداد قرائت مقادیر مقاومت ویژه الکتریکی در اکتشافات سه بعدی به طور قابل ملاحظه ای از اکتشافات دو بعدی بیشتر است. این تعداد زیاد قرائت امکان آشکار سازی بی هنجاری ها را با دقت بسیار بالا فراهم می کند. بدیهی است که هزینه عملیات صحرایی در این روش نسبت به اکتشافات دو بعدی بیشتر بوده و نیاز به امکانات پیشرفته تر رایانه ای دارد. هدف از مطالعه انجام شده، بررسی قابلیت روش قطبی- قطبی سه بعدی در آشکار سازی بی هنجاریهای کم عمق بود. بدین منظور در شهرستان شهریار داده برداری بر روی یک مکعب مستطیل از جنس آلومینیوم به طول یک و نیم متر و عرض و ارتفاع بیست و پنج سانتی متر که در عمق یک و نیم متری قرار گرفته بود، انجام شد. پس از تفسیر داده ها توسط نرم افزار RES3DINV، مقاطع افقی و قائم حاصل، مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه جهت تایید بیشتر موضوع، تصویر سه بعدی ساختار زیر سطحی با استفاده از نرم افزار Slicer/Dicer رسم شد. نتایج حاصل نشان دهنده قابلیت در خور توجه این روش در آشکار سازی بی هنجاریهای کم عمق می باشد.