سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا روانبخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
علی رستمی – دانشگاه تبریز دانشکده وریهای نوین
سعید گل محمدی – دانشگاه تبریز دانشکده وریهای نوین
کامبیز عابدی –

چکیده:

مادر این مقاله، آشکارساز فرابنفش مبتنی بر ۱۴ چاه کوانتومی چند تایی AlxGa1-xN/GaNبا ضخامت چاه ، ۶ نانومتر و ضخامت سد، ۳ نانومتربا پیک پاسخ دهیA/W0.19 در طول موج ۲۴۶ نانومتر را پیشنهاد داده ایم. ما همچنین اثر تغییر پارامترهای مختلف بر پاسخ دهی را بررسی کرده ایم و نشان دادیم که پاسخ دهی آشکارساز مبتنی بر چاههای کوانتومی به شدت وابسته به طراحی چاههای کوانتومی است یعنی با افزایش تعداد چاهها و ضخامت چاه و کاهش ضخامت سد و همچنین با افزایش کسر مولی افزایش می یابد. با وجود کاهش تعداد چاه ها از ۲۰ عدد به ۱۴ عدد پاسخ دهی را ازA/W 0.07 به A/W0.19 افزایش داده ایم درواقع ساختار را به گونه ای بهینه کرده ایم،که باکمترین تعداد چاه،بیشترین مقدار پاسخ دهی را در کمترین طول موج داشته باشد