سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامران کاظمی – ایران، شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده برق و الکترونیک گروه مخاب
محمدجواد دهقانی – ایران، شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده برق و الکترونیک گروه مخاب
محمدرضا امیریان – ایران، شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده برق و الکترونیک گروه مخاب

چکیده:

با رشد روزافزون ارتباط بیسیم مشکل کمبود طیف به تدریج شکل جدیتری به خود میگیرد. رادیوهای شناختگر(cognitive radioبااستفاده از فرصتهای طیفی افزایش بهرهبرداری از منابع و طیف را دنبال میکنند و به عنوان راه حلی برای این موضوع بیان میشوند. در شبکه- است. شناخت طیف نیازمند (spectrum sensing) های رادیو شناختگر اولین مرحله پیش از دسترسی و مدیریت دینامیک طیف، شناخت طیفروشهایی سریع و دقیق بوده و به عنوان مرحله ای کلیدی در رادیو شناختگر جهت اطمینان از عدم تداخل طیفی با کاربران اولیه مطرح می باشد.در این مقاله یک روش سریع شناخت طیف براساس آشکارسازی انرژیenergy detection)با کمک ضرائب تبدیل(S Transform) Sپیشنهاد میشود. از آنجا که تبدیلS یک نگاشت برگشتپذیر زمانی-فرکانسی از سیگنال بوده و خواص تبدیلهای سریع فوریه و موجک را ترکیب می کند. در اینجا بعنوان یک ابزار مناسب برای محاسبه انرژی در بازههای زمانی و فرکانسهای مختلف پیشنهاد شده است. نتایج شبیه سازی شده کارایی روش ارائه شده در مقایسه با روش های متداول برای آشکارسازی انرژی بر اساس تبدیل سریع فوریه را نشان می دهد.