سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدتقی نقوی – پژوهشگاه مخابرات و الکترونیک نصر
مهدی مجیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی جهت آشکارسازی و تخمین کورسیگنالهای طیف گسترده دنباله مستقیم DS-CDMA به منظور مراقبت از طیف فرکانسی ارایه می شود دراین روش با استفاده از تابع کامیولنت مرتبه چهارم دوبرشی و با بهره گیری از آنتن آرایه ای با دوسنسور و دریافت سیگنال از دو کانال سنکرون آشکارسازی حضور و یا عدم حضور سیگنال طیف گسترده DS انجام میشود با تخمین فواصل پیکهاس تابع کامیولنت مرتبه چهارم و دو برشی که بالاتر از سطح آستانه وفقی قرارگرفته اند دوره سمبل بهصورت کور استخراج می گردد با انجام تست مونت کارلو کارایی این آشکارساز درسیگنال به نویزهای منفی و کانال چندمسیره نشان داده می شود شبیه سازی های انجام شده نشان میدهد که درکانال چندمسیره نیز همانند کانال گوسی می توان با واریانس کم نرخ سمبل ر استخراج نمود.