سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق صمدی – دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران،
مهدی استوان –
محمد عزیزی –

چکیده:

در بسیاری از کاربردهای رادار دهانه مصنوعی، آشکارسازی و تخمین سرعت اهداف متحرک زمینی از درجه اهمیت خاصی برخوردارمی باشد. حرکت هدف دو مساله اساسی را بوجود می آورد. اول اینکه باعث مهاجرت هدف از یک سلول برد به سلول برد دیگر و در نتیجه کاهشنسبت سیگنال به کلاتر و بنابراین کاهش احتمال آشکار سازی هدف می شود.این اثر همچنین باعث کاهش زمان جمع بندی و از این رو کاهش حد تفکیک م یگردد. دیگر ای نکه حتّی در غیاب مهاجرت در سلول برد، یا پس از اصلاح آن، سرعت هدف متحرک باعث کشیدگی و جابه جایی فرکانسی طیف هدف می شود که در نتیجه تصویر حاصله از آن به صورت محو شده است و در مکان غیرصحیح نسبت به زمینه ساکن قرار می گیرد. قدم اول برای مقابله با این مشکلات تشخیص وجود هدف متحرک می باشد. در این مقاله الگوریتمی جدید برای آشکارسازی و مکان یابی اهداف متحرک پیشنهاد شده است که امکان آشکارسازی، تخمین سرعت و جبران سازی حرکت هدف متحرک را با استفاده از آشکارساز میانگین گیر طیفی لغزشی و روش انتقال طیف داراست. نتایج آزمایشهای به عمل آمده موید کارایی این الگوریتم است